El govern local vol acotar les intervencions al Ple

El funcionament dels plenaris de Malgrat de Mar estarà fixat per una norma municipal. Es tracta del ROM (Reglament Orgànic Municipal) que, entre altres qüestions, regularà el desenvolupament de les sessions plenàries.

Segons ha pogut saber elmalgratenc, la proposta de ROM elaborada per l’equip de govern inclou una limitació del temps de tots els regidors per exposar els temes. Serà de 5 minuts -prorrogables a decisió de l’alcalde- per a les qüestions considerades més importants i de 3 minuts per a la resta de temes. També fixa en 2 el nombre de mocions que pot presentar cada grup municipal en un plenari. Les preguntes dels regidors sobre qüestions no incloses a l’ordre del dia queden limitades a 4 per grup.

El reglament també busca reduir les mocions sobre temes que no siguin de competència municipal. No s’admetran a menys que la Junta de Portaveus ho consideri oportú. La norma no inclou la regulació dels drets d’informació i participació dels veïns i entitats del municipi en els assumptes públics ja que, segons l’equip de govern, això es regularà en un reglament específic sobre participació ciutadana.

Què és un ROM

Els ROM són un conjunt de normes que han d’aprovar els ajuntaments per tal d’autorganitzar-se. Han d’especificar totes i cadascuna de les matèries del funcionament polític, és a dir, han d’incloure els drets i deures dels regidors i dels grups polítics, el funcionament dels plens i de les comissions, les competències i funcions dels tinents d’alcalde i dels regidors delegats i els drets dels ciutadans d’accés a la documentació i a la participació en els assumptes públics. També poden incloure altres matèries, com ara el reglament de funcionament dels mitjans de comunicació públics i locals.

Està previst que el Reglament Orgànic Municipal es debati en el Ple d’aquest dijous 4 de febrer.